Loading...

Regulamin wynajmu samochodów

Regulamin wypożyczalni

§1 Warunki wypożyczenia samochodu:
1. Wypożyczenie pojazdu dokonuje się przez rezerwacji samochodu  złożenie odpowiedniego formularza w siedzibie firmy.
2. Przedstawienie dowodu osobistego (obcokrajowcy – paszportu), prawa jazdy posiadanego nie krócej niż dwa lata, a w przypadku busa osobowego lub samochodu transportowego – trzy lata. Pojazdy nie mogą być wypożyczone osobie, która nie skończyła 25 lat.
3. Podpisanie (zaakceptowanie) Umowy Najmu Samochodu, Protokołu Zdawczo-Odbiorczego oraz Regulaminu Wypożyczalni.
4. Dokonanie wpłaty całej kwoty za wynajem samochodu wraz z kaucją wg cennika.

§2 Obowiązki Klienta:
1. Używać samochodu zgodnie z przeznaczeniem, zwracać uwagę na wskazania przyrządów, poziom oleju, działanie oświetlenia i odpowiednio reagować.
2. Nie zezwalać na prowadzenie samochodu osobom innym niż wymienione w Umowie Najmu Samochodu i spełniającym warunki wymienione w §1 pkt. 2
3. Stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz pokryć wszelkie koszty wynikłe z ich nie przestrzegania (dotyczy to głównie szkód w pojeździe, szkód wyrządzonych osobom trzecim, mandatów, opłat parkingowych i drogowych oraz kosztów wezwań i korespondencji z tym związanej).
4. Nie zostawiać w samochodzie dowodu rejestracyjnego ani kluczyków.
5. Zabezpieczyć samochód przed kradzieżą, zostawiając go w miejscach strzeżonych oraz włączać alarm i blokadę, jeżeli jest w samochodzie.
6. Niezwłocznie informować Wypożyczalnię o zauważonych usterkach.
7. Należy przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia w samochodzie.
8. Na czas wyjazdu za granicę, Klient jest zobowiązany wyposażyć samochód zgodnie z obowiązującymi tam przepisami (np. w dodatkowe kamizelki lub trójkąty ostrzegawcze, winiety za płatne drogi, nalepki ekologiczne itp.), oraz wykupić dodatkowe ubezpieczenie, jeśli w danym państwie jest wymagane.
9. Zwrócić samochód czysty i z pełnym zbiornikiem paliwa, jeżeli w takim stanie został wypożyczony.
10. Utrzymywać aktywny, podany w Umowie Najmu Samochodu numer telefonu komórkowego przez cały okres wypożyczenia samochodu.

§3 Obowiązki Wypożyczalni:
1. Oddać Klientowi do dyspozycji samochód sprawny, posiadający aktualne badania techniczne, ubezpieczenie AC, OC, NW oraz wyposażenie obowiązujące w Polsce.
2. W przypadku awarii lub kolizji zapewnić pomoc w ramach ubezpieczenia assistance.
3. Usuwać awarie samochodu na własny koszt, jeżeli nie wynikają one z winy Klienta lub nie zostaną usunięte w ramach zobowiązań gwarancyjnych producenta lub zawartego ubezpieczenia.

§4 Opłaty dodatkowe (ceny netto):
1. Wydanie lub zwrot samochodu na terenie miasta Łódż w godzinach otwacia firmy – 0,00 zł.
2. Obsługa poza godzinami pracy – 29,00 zł.
3. Nawigacja GPS, fotelik dla dziecka, łańcuchy na koła – 10,00 zł/doba, kufer na dach – 20,00 zł/doba.
4. Wydanie lub zwrot samochodu w mieście innym niż Łódź – 200,00 zł. do 150 km, oraz 1,50 zł. za każdy następny kilometr.
5. Opóźnienie zwrotu samochodu powyżej jednej godziny – opłata jak za kolejną dobę.
6. Zwrot brudnego samochodu na zewnątrz lub w środku, jeśli był wydany czysty – 40,00 zł.
7. Wycieranie nadwozia zamiast umycia – 200,00 zł.
8. Opłata za każdy kilometr ponad limit w poszczególnych klasach samochodów: A – 0,50 zł., B – 0,60 zł., MAŁY FURGON – 0,70 zł., C – 0,80 zl., BUS, MINIVAN, DUŻY FURGON – 1,00 zł.
9. Utrata dowodu rejestracyjnego, kluczyków, pilota lub tablic(y) rejestracyjnych – rzeczywisty koszt uzyskania lub odkupienia wymienionych przedmiotów, oraz opłata za każdy dzień postoju spowodowanego w/w zdarzeniami – wg stawek jak za wypożyczenie z limitem 150 kilometrów.
10. Konieczność prania tapicerki – 300,00 zł.
11. Palenie tytoniu w samochodzie – 500,00 zł.
12. Brak pełnego zbiornika paliwa – koszt rzeczywisty paliwa, oraz 50,00 zł. za usługę zatankowania.
13. Opłata za udostępnienie danych Klienta uprawnionym organom (np. w przypadku mandatu karnego) – 60,00 zł.

§5 Kolizja lub kradzież samochodu:
1. W razie kolizji lub kradzieży samochodu, Klient jest zobowiązany do wezwania policji i niezwłocznego powiadomienia Wypożyczalni o zdarzeniu.
2. Klient jest zobowiązany uzyskać i dostarczyć do Wypożyczalni dokumenty potwierdzające okoliczności kolizji, dane jej uczestników, oświadczenie sprawcy o winie i protokół policyjny.

§6 Odpowiedzialność materialna Klienta wobec Wypożyczalni:
1. Szkody powstałe w okresie gdy samochód był w posiadaniu Klienta, pokrywane są z ubezpieczenia.
2. Udział własny Klienta w likwidacji szkód wynosi maksymalnie 1500,00 zł. netto. Kwotę tę można obniżyć do 750,00 zł. netto po wniesieniu przed wydaniem samochodu dodatkowej opłaty wynoszącej 25,00 zł. netto za 1 dobę; 60,00 zł. netto za 2 doby; 80,00 zł. netto za 3 doby i 7,00 zł. netto za każdą następną dobę.
Jeżeli szkoda nastąpiła z winy innego uczestnika zdarzenia, wówczas Klient nie ponosi odpowiedzialności materialnej, o ile dostarczy Wypożyczalni dane sprawcy, jego oświadczenie o winie i protokół policyjny.
3. W przypadku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej, tracą moc zasady określone w §6 pkt 1 i 2, a Klient zobowiazuje się do wniesienia na rzecz Wypożyczalni kwoty 4000,00 zł. netto.
4. Postanowienia §6 pkt 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli szkoda nastąpi podczas używania pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także wtedy gdy pojazd zostanie skradziony wraz z dowodem rejestracyjnym lub kluczykiem. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do pełnego pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem samochodu do pierwotnego stanu lub odkupieniem pojazdu za cenę rynkową.
5. Na poczet kosztów naprawy szkód, za które – choćby częściowo – odpowiada Klient, oraz konieczności uzupełnienia paliwa lub wyposażenia, Wypożyczalnia wstrzyma zwrot kaucji. Koszty naprawy przekraczające kwotę kaucji, Klient zwróci Wypożyczalni w ciągu 7 dni od wezwania. Część kaucji, która nie zostanie wydana na pokrycie szkód, zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie.

§7 Postanowienia końcowe:
1. Wydanie i zwrot samochodu nastąpi punktualnie, nie później i nie wcześniej, w miejscu ustalonym w Umowie Najmu Samochodu.
2. Po zwrocie samochodu, dokumentów i kluczyków, Klient otrzyma kaucję w całości lub z potrąceniem za ewentualne uszkodzenia lub brak elementów wyposażenia.
3. Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia samochodu bez podania przyczyny.
4. Wypożyczalnia ma prawo odebrać samochód przed upływem terminu wypożyczenia, jeżeli Klient zalega z opłatami, naruszy postanowienia regulaminu, zostanie mu zatrzymane prawo jazdy lub zostanie ujawniony fakt prowadzenia samochodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot pozostałej kwoty, po potrąceniu do 5 stawek dziennych określonych w Umowie Najmu.
5. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia zarezerwowanego samochodu lub niestawienia się po odbiór, pobierane są następujące opłaty:
– W terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia najmu, rezygnacja nie podlega opłacie.
– W terminie od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia najmu opłata wynosi 30% całkowitego kosztu najmu.
– W terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia najmu opłata wynosi 50% całkowitego kosztu najmu.
– W terminie od 7 dni przed datą rozpoczęcia najmu opłata wynosi 75% całkowitego kosztu najmu.
– W przypadku niestawienia się Klienta bez anulowania rezerwacji opłata wynosi 100% całkowitego kosztu najmu.
6. Wypożyczalnia nie odpowiada za straty Klientów i nieosiągnięte przez nich korzyści, które powstały na skutek awarii wypożyczonego samochodu.
7. Zmiana lub anulowanie rezerwacji powinno być zlecone w formie pisemnej (e-mail) i zostać potwierdzone przez pracownika wypożyczalni.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych i niemożności ich polubownego rozwiązania, strony poddadzą się orzeczeniu właściwego miejscowo sądu.

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania i opublikowania na stronie www.

Zadzwoń teraz: +48 791 570 310 lub +48 729 465 675

Szybki kontakt!
+
Wyślij!